ฝึกอบรมสัมมนา ระบบบริหารผลงาน และ พัฒนาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รวมบทความด้านการบริหารจัดการ พัฒนาองค์กรและบุคลากร
  บทความด้านการบริหารบริหารผลงาน เชิงกลยุทธ์

        สิ่งที่หลายๆคนมักมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระบบนี้ คือ เข้าใจว่าการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management System) คือคำที่มีความหมายเดียวกันกับ การบริหารผลงาน (Performance Management System) หรือ ความหมายเดียวกับคำว่า การประเมินผลงาน (Performance Appraisal)

        แท้จริงแล้ว การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่เรื่องของการบริหารผลงานหรือการประเมินผลงาน แต่เป็นเรื่องของ การบริหารงานเพื่อให้องค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยคำนึงถึง ปัจจัยรอบด้านที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย และการดำเนินการ ขององค์กร และวางกระบวนการต่างๆอย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์นั้น คือภาพระบบใหญ่ทั้งหมดขององค์กร ซึ่งก็รวมถึง การบริหารผลงาน และประเมินผลงานอยู่ในนั้นด้วย

ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ มีกระบวนการสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. Business Strategic Planning / การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ (แผนกลยุทธ์ 3-5 ปี ขององค์กร)

2. Goal / KPI Setting / การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด

3. Strategic Action Plan / การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์

4. Performance Appraisal / การประเมิลผลการปฏิบัติงาน (การติดตามและประเมินผลงาน)

5. Performance Improvement / การปรับปรุงพัฒนาผลงาน

        ซึ่งบทความต่างๆที่ผมได้เขียนขึ้นนี้ จะพูดถึงมิติแง่มุมต่างๆในภาคหลักการและภาคปฏิบัติ ซึ่งเชื่อมั่นว่าผู้อ่าน จะสามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ได้ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนครับ

    SPMS Overview ภาพรวมระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
   ทำไมต้อง ระบบบริหารผลงาน (ตอนที่ 1)
   ทำไมต้อง ระบบบริหารผลงาน ตอนที่ 2 (การกระจาย KPI สู่หน่วยงาน)
   การบริหารผลงาน นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไรบ้าง ?
   PMS คืออะไร
 
    PART 1 : Business Strategic Planning การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
   องค์กรมีกำไร ยังบอกไม่ได้ว่าธุรกิจจะเติบโต
   แผนที่กลยุทธ์ เครื่องมือดีๆที่ถูกละเลย
 
    PART 2 : Goal/KPI Setting การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
   โครงสร้างการทำกำไร
   KPI เชิงรุก และ KPI เชิงรับ
   มูลค่าสินค้าคงเหลือ KPI ที่ไม่ค่อยมีใครรับผิดชอบ
   หนี้และสภาพคล่อง ตัวชี้วัดอนาคตอันใกล้ของธุรกิจ
   ถ้ายังไม่เคลียร์หัวข้อ KPI จะทำให้บรรลุผลได้อย่างไร
   Process Mapping ตัวช่วยสำคัญในการบริหารผลงาน
   ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่าย อะไรเท่าไหร่ แล้วจะลดต้นทุนได้ยังไง?
 
    PART 3 : Strategic & Effective Action Plan การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
   ทำไมทำแผนกันทุกปี แต่ไม่เคยบรรลุเป้าหมายกันซักที
 
    PART 4 : Performance Appraisal การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   ข้อดี-ข้อเสียในการกำหนดสัดส่วน KPI
   หลักในการ กำหนดหัวข้อในการประเมินผลงาน
   อยู่หน่วยงานสนับสนุน จะกำหนด KPI อย่างไร กลัวเจ้านายไม่เห็นความสำคัญ ?
   ตัวชี้วัดฝ่ายขาย มีหลายหัวข้อที่องค์กรมองข้าม
   การประเมินค่างาน และ ค่าตัว
   ยังควรมีหัวข้อ Competency ในใบประเมินผลงาน อยู่อีกหรือไม่?
   น้ำหนักของ KPI และ Competency ควรแบ่งสัดส่วนอย่างไร ?
   งานประจำ ควรนำมาเป็นหัวข้อประเมินผลงานหรือไม่ ?
   ประเมินผลอย่างไร กับคนรับผิดชอบงาน...หลายบริษัท
   ประเมินผลงานแบบ KPI แล้วยังปรับเงินเดือนแบบ Bell Curve อยู่หรือไม่
   ศาสตร์และศิลป์ ในการจัดทำระบบ ประเมินผลงาน บนฐาน KPI
 
    PART 5 : Performance Improvement การพัฒนาผลการทำงาน
   ปิด Gab ได้หมด แล้วองค์กรจะบรรลุเป้าหมาย จริงหรือไม่?
 
    PART 6 : การเชื่อมโยงระบบบริหารผลงานกับระบบอื่นๆ
   ประเมินผลงานแบบ KPI แล้วยังปรับเงินเดือนแบบ Bell Curve อยู่หรือไม่