ฝึกอบรมสัมมนา ระบบบริหารผลงาน และ พัฒนาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No โครงการให้คำปรึกษา รายละเอียด
1  Business Strategic Planning / การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 3-5 ปี ติดต่อสอบถาม
2  Performance Management System / การจัดทำระบบบริหารและประเมินผลงาน ติดต่อสอบถาม
3  Organization Assessment for Development /การวิเคราะห์ประเมินเพื่อพัฒนาองค์กร ติดต่อสอบถาม
4  Strategic HRD Planning /การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ติดต่อสอบถาม
5  Strategic Planning & Action Plan / การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ติดต่อสอบถาม
6  Competency Management / การจัดทำระบบบริการจัดการ สมรรถนะ
ติดต่อสอบถาม
7  Job Evaluation & Salary Structure / การประเมินค่างานและโครงสร้างเงินเดือน
ติดต่อสอบถาม
8  Smart Job Description (JD-KPI-Competency)/ การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน
ติดต่อสอบถาม
     
No หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เวลา รายละเอียด
หลักสูตร บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ / Strategic Performance Management Systems
1  Business Strategic Planning / การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์
12 Hr. Download
2  Goal Setting & Alignment / การกำหนดเป้าหมาย (ครอบคลุม OKRs & KPI) 12 Hr. Download
3  Effective OKRs / การขับเคลื่อนองค์กรให้สำเร็จด้วยระบบ OKRs 12 Hr. Download
4  Goal Setting & Effective Action Plan / การตั้งเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ 12 Hr. Download
5  Performance Management Systems (Appraisal) / การบริหารและประเมินผลงาน
12 Hr. Download
6  Strategic Thinking / การคิดเชิงกลยุทธ์ 6 Hr. Download
7  Strategic Management / การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
12 Hr. Download
หลักสูตร การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรอื่นๆ / Management & Development Program
8  Core Values & Corporate Culture / การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 12 Hr. Download
9  Professional Management (for Manager) / การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 6 Hr. Download
10  Project Management / การบริหารจัดการโครงการ (อย่างมืออาชีพ)
12 Hr. Download
11  Job Evaluation & Salary Structure / การประเมินค่างาน และโครงสร้างเงินเดือน 12 Hr. Download
12  System Thinking / การคิดอย่างเป็นระบบ
6 Hr. Download
13  Problem Solving & Decision Making / การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
6 Hr. Download
14  Competency Base Development / การพัฒนาบุคลากรบนฐานสมรรถนะ
6 Hr. Download
15  Competency Evaluation & Development / การประเมินและพัฒนาสมรรถนะ
12 Hr. Download
16  Performance Feedback & Coaching / การโค้ชเพื่อสะท้อนและพัฒนาผลงาน 6 Hr. Download
17  Supervisory Skill / ทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ 6 Hr. Download
18  Smart Job Description / การกำหนดหน้าที่งานให้มีประสิทธิภาพ
12 Hr. Download
19  Train the Trainer / การเป็นวิทยากรในองค์กร นำเสนอแบบมืออาชีพ
12 Hr. Download
       
 
 
No การให้บริการด้าน HRIS System รายละเอียด
1  Performance Management System / การจัดทำระบบบริหารและประเมินผลงาน ติดต่อสอบถาม
2  Job Evaluation & Salary Structure / การประเมินค่างานและโครงสร้างเงินเดือน ติดต่อสอบถาม
3  SMART Job KPI & Competency / การจัดทำ Job, KPI/OKRs & Competency ติดต่อสอบถาม
4  Competency Evaluation & Development / การประเมินและพัฒนาสมรรถนะ ติดต่อสอบถาม
     
 
 
สำหรับท่านที่สนใจ Proposal, Out Line (มีข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด) กรุณา แจ้งชื่อบริษัทและ ผู้ติดต่อ ส่งมาที่ bdtc.co.th@gmail.com ทางเราจะส่งข้อมูลให้โดยด่วนครับ