ฝึกอบรมสัมมนา ระบบบริหารผลงาน และ พัฒนาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชม VDO ทั้งหมดบน YouTube
OKRs (Objective & Key Result) : แนวทางการจัดทำระบบ OKRs ในองค์กร
SPMS : แนวทางการจัดทำระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
Business Strategic Planning : แนวทางการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 3-5 ปี
JE & Salary Structure แนวทางการประเมินค่างานและจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
OKRs : การกำหนด OKRs องค์กร
OKRs : การกำหนด OKRs หน่วยงาน 01
OKRs : การกำหนด OKRs หน่วยงาน 02 (การวิเคราะห์ OKRs ย่อย เพื่อสนับสนุน OKRs บริษัท)
PMS : ปัญหาที่มักพบในการทำระบบ PMS และแนวทางแก้ไข
KPI Structure : โครงสร้าง KPI หัวใจสำคัญที่ทำให้ KPI สอดคล้องกันทั้งองค์กร อย่างสมเหตุผล
KPI Alignment : การกระจายเป้าหมายสำคัญขององค์กรสู่หน่วยงานต่างๆ
Smart Goal Setting 01 : แนวทางการกำหนดกลยุทธ์องค์กร
Smart Goal Setting 02 : โครงสร้างการทำกำไร
Smart Goal Setting 03 : หลักการกำหนด KPI ระดับองค์กร
Integrated Action Plan 1 : แผนปฏิบัติการรวมขององค์กร
Integrated Action Plan 2 : กระบวนการออกแบบแผนปฏิบัติการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าองค์กร
 
การกำหนดค่านิยมองค์กร
Smart Goal Setting การตั้งเป้าหมายองค์กร ตอนที่ 1
Smart Goal Setting การตั้งเป้าหมายองค์กร ตอนที่ 2
การบริหารผลงาน และประเมินผลงาน ตอนที่ 1
การบริหารผลงาน และประเมินผลงาน ตอนที่ 2
การบริหารผลงาน และประเมินผลงาน ตอนที่ 3
การบริหารผลงาน และประเมินผลงาน ตอนที่ 4
Strategic HR : แนวทางพัฒนาให้ตอบโจทย์กลยุทธ์
Strategic HR : การวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์
Strategic HR : การกำหนดกลยุทธ์องค์กร
Effective Action Plan 01_การกำหนดรูปแบบเป้าหมาย(KPI)
Effective Action Plan 02_การวิเคราะห์เป้าหมาย
Effective Action Plan 03_การประเมินทางเลือก
Effective Action Plan 04_การทำตาราง แผนปฏิบัติการ
Effective Action Plan
Train the Trainer : การเป็นวิทยากรในองค์กร 1
Train the Trainer : การเป็นวิทยากรในองค์กร 2
คน 4 สไตล์ ตามแบบ DISC
การบริหารความขัดแย้ง
การสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร 1
 
การสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร 2
 
การทำงานเป็นทีม 1 : การปรับทัศนคติที่มีต่อผู้ร่วมงาน
 
การทำงานเป็นทีม 2 : ใช้ชีวิตการทำงานให้มีความสุข
 
การทำงานเป็นทีม 3 : การรับแรงกระทบในการทำงาน
 
การทำงานเป็นทีม 4 : แนวคิดในการทำงานเป็นทีม
 
การบริหารผลงาน และ ประเมินผลงาน 1
 
การบริหารผลงาน และ ประเมินผลงาน 2
 
การบริหารผลงาน และ ประเมินผลงาน 3
 
การบริหารผลงาน และ ประเมินผลงาน 4
 
การบริหารผลงาน และ ประเมินผลงาน 5
 
การบริหารผลงาน และ ประเมินผลงาน 6
 
Chen Trainer _ ตั้งเป้าหมาย ให้ปฏิบัติได้จริง (นักขาย)
 
Chen Trainer _ การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มุ่งมั่น (นักขาย)
 
Chen Trainer _ หัวใจของความสำเร็จ (นักขาย)
 
Sum Presentation (ยำ พรีเซนต์เทชั่น)