การวางยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน : โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 
Web Album Maker 2.2