การทำงานเป็นทีม บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง & คอนสตรัคชั่น
 
Web Album Maker 2.2